Положення

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства культури України

від «04» травня 2016 р. № 292

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Міністерстві культури України

 1. Громадська рада при Міністерстві культури України (далі – Громадська рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для сприяння участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики.
 1. У своїй діяльності громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури України (далі – Мінкультури) щодо діяльності Громадської ради, а також цим Положенням.

Положення про Громадську раду розробляється Громадською радою на підставі Типового положення та затверджується Мінкультури.

Положення про Громадську раду оприлюднюється на офіційному веб-сайті Мінкультури впродовж трьох робочих днів з моменту затвердження.

Розроблення та затвердження змін до Положення про Громадську раду здійснюється у тому ж порядку, що і розроблення та затвердження Положення про Громадську раду.

3.Основними завданнями Громадської ради є:

 • сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;
 • здійснення громадського контролю за діяльністю Мінкультури;
 • сприяння врахуванню Мінкультури громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах, віднесених до компетенції Мінкультури;
 • налагодження ефективної взаємодії Мінкультури з громадськістю.
 1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

1) готує та подає Мінкультури пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2) готує та подає Мінкультури пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

3) подає Мінкультури обов’язкові для розгляду пропозиції з питань, щодо яких Міністерство проводить консультації з громадськістю, а також щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування і реалізації державної політики у сферах, що належать до компетенції Мінкультури та удосконалення роботи цього органу;

4) проводить відповідно до законодавства громадську експертизу діяльності Мінкультури та громадську антикорупційну експертизу нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів, які розробляє Мінкультури;

5) здійснює громадський контроль за врахуванням Мінкультури пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості та відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка знаходиться у його володінні, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

6) інформує в обов’язковому порядку громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Мінкультури та в інший прийнятний спосіб;

7) збирає, узагальнює та подає Мінкультури інформацію про пропозиції інститутів громадянського суспільства щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення;

8) організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку у сферах компетенції Мінкультури;

9) готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

 1. Громадська рада має право:

1) утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комісії, експертні та робочі групи);

2) залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних інститутів громадянського суспільства, експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їхніх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

3) організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

4) отримувати в установленому порядку від Мінкультури, інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

5) отримувати від Мінкультури проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю, у триденний строк після початку таких консультацій.

Члени Громадської ради мають право доступу в установленому порядку до приміщень, в яких розміщено Мінкультури та його структурні підрозділи.

 1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі – інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і провадять діяльність на території України.

До складу Громадської ради можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які провадять свою діяльність у сферах, що пов’язані з діяльністю Мінкультури, та в статуті (положенні) яких визначені відповідні цілі й завдання.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради.

До складу Громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та місцевого самоврядування.

 1. Склад Громадської ради формується на установчих зборах шляхом рейтингового голосування в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Положення, з осіб, які особисто присутні на установчих зборах та кандидатури яких внесені інститутами громадянського суспільства. Голосування за довіреністю не допускається.

Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами і не може становити більш як 35 осіб.

Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

До складу Громадської ради може бути обрано не більше ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

Членство в Громадській раді є індивідуальним. Заміна обраного представника від інституту громадянського суспільства на іншого під час роботи Громадської ради не допускається.

 1. Рейтингове голосування щодо обрання складу Громадської ради здійснюється в наступний спосіб:

8.1. Кожен кандидат до складу Громадської ради відповідно до того напрямку роботи Мінкультури, який був задекларований ним в заяві на участь в установчих зборах отримує один бюлетень для таємного голосування за формою визначеною ініціативною групою здійснює рейтингове голосування щодо формування персонального складу однієї з профільних комісій Громадської ради: 1) з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти; 2) з питань культурної спадщини та культурних цінностей; 3) з питань свободи совісті; 4) з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

8.2. Під час визначення результатів рейтингового голосування лічильна комісія установчих зборів підводить підсумки рейтингового голосування окремо по кожній комісії Громадської ради, враховуючи дані обрахунку відповідних бюлетенів та граничну кількість членів відповідної профільної комісії, встановлену в пункті 17.2 цього Положення.

8.3. Членами Громадської ради вважаються обраними ті представники інститутів громадянського суспільства, які за результатами рейтингового голосування набрали найбільшу кількість голосів і відповідно були обрані до складу профільних комісій Громадської ради. Загальний склад Громадської ради складається з обраних членів усіх чотирьох профільних комісій, результати голосування вказуються в протоколі установчих зборів.

 1. Для формування складу Громадської ради Міністерство утворює ініціативну групу з їх підготовки за участю інститутів громадянського суспільства (далі – ініціативна група).

Ініціативна група утворюється не пізніше ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень діючої Громадської ради, або у випадку дострокового припинення повноважень Громадської ради – не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної Мінкультури дати проведення установчих зборів

Кількісний та персональний склад ініціативної групи Мінкультури затверджує з урахуванням пропозицій Громадської ради, якщо підготовка установчих зборів не обумовлена достроковим припинення повноважень Громадської ради.

До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої Громадської ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі Громадської ради та представники Мінкультури.

Персональний склад ініціативної групи Міністерство оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті впродовж п’яти робочих днів з дня її утворення.

Не пізніше ніж за 45 календарних днів до проведення установчих зборів Мінкультури в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою та погоджене з ним повідомлення про: дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів; порядок подання заяв для участі в установчих зборах; відомості про склад ініціативної групи; та прізвище, ім’я, електронну адресу і номер телефону відповідальної особи.

 1. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

 • рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Громадської ради;
 • біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації;
 • копія виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;
 • витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;
 • інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;
 • інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства Міністерству культури письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, – за період діяльності);
 • відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону;
 • інформація про те, за яким напрямом роботи Громадської ради делегований представник інституту громадянського суспільства має намір працювати: 1) з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти; 2) з питань культурної спадщини та культурних цінностей; 3) з питань свободи совісті; 4) з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття;
 • інформація про отримання інститутом громадського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення.

У разі виявлення невідповідності документів, поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів письмово (в електронній формі) інформує про це інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо їх усунення протягом семи календарних днів.

 1. За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність встановленим цим Положенням вимогам ініціативна група складає за сім календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено щодо участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства щодо участі в установчих зборах є:

 • невідповідність документів, поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам цього Положення;
 • не усунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів вимогам в строк, встановленими цим Положенням;
 • невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 цього Положення;
 • недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для участі в установчих зборах;
 • відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання ініціативній групі офіційного листа;
 • перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення діяльності.

Список кандидатів до складу Громадської ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, інформація про результати діяльності інститутів громадянського суспільства за останній рік, біографічні довідки делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та місце проведення установчих зборів, погоджена з органом, оприлюднюються не пізніше ніж за три робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному веб-сайті Мінкультури та в інший прийнятний спосіб.

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Громадської ради обирається лічильна комісія, голова зборів, секретар, заслуховується інформація голови або іншого уповноваженого члена попереднього складу Громадської ради про її діяльність, а також обирається новий склад Громадської ради в порядку, передбаченому пунктом 8 цього Положення.

Рішення установчих зборів оформляється протоколом, який складається впродовж трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, підписується головою та секретарем установчих зборів і подається до Мінкультури.

Мінкультури оприлюднює протокол установчих зборів на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту його надходження.

 1. Мінкультури на підставі протоколу установчих зборів затверджує склад Громадської ради і оприлюднює його на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження.
 1. Членство в Громадській раді припиняється на підставі рішення Громадської ради у разі:
 • систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях, засіданнях президії чи профільних комісій без поважних причин (більше ніж два рази підряд);
 • надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства за підписом керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;
 • скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;
 • неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або обмежено дієздатним;
 • подання членом Громадської ради відповідної заяви;
 • обрання члена Громадської ради народним депутатом України, депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад або призначення на посаду в органі державної влади, органі влади Автономної Республіки Крим, органі місцевого самоврядування;
 • набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена Громадської ради;
 • смерті члена Громадської ради.

У разі припинення будь-якою особою членства у Громадській раді її місце займає наступний за черговістю кандидат до складу Громадської ради зі списку кандидатів до відповідної профільної комісії, який набрав найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах. Рішення про це приймається на найближчому засіданні Громадської ради.

Зміни у складі Громадської ради затверджуються рішенням Мінкультури на підставі протоколу засідання Громадської ради. Мінкультури оприлюднює відомості про такі зміни на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб впродовж трьох робочих днів з моменту затвердження.

Якщо не менш як за один рік до закінчення повноважень Громадської ради черговість для набуття в ній членства вичерпана та чисельність членів Громадської ради становить менше половини від її загального складу, визначеного на установчих зборах, Мінкультури вживає заходів для доукомплектування складу Громадської ради в порядку, встановленому цим Положенням для формування складу Громадської ради.

 1. Дострокове припинення діяльності Громадської ради здійснюється у разі:
 • коли засідання Громадської ради не проводилися впродовж двох кварталів;
 • невиконання Громадською радою без об’єктивних причин більшості заходів, передбачених річним планом її роботи;
 • прийняття відповідного рішення на її засіданні;
 • реорганізації або ліквідації Мінкультури.

Рішення про припинення діяльності Громадської ради оформляється відповідним актом Мінкультури.

У разі припинення діяльності Громадської ради з підстав, передбачених абзацами другим–четвертим цього пункту, Міністерство утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 9 цього Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою формування нового складу Громадської ради.

 1. Громадську раду очолює голова, який обирається з числа членів ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування.

Одна і та сама особа не може очолювати одночасно більш як одну Громадську раду, утворену відповідно до вимог Постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 року № 996 (зі змінами).

Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування.

Повноваження голови Громадської ради припиняються за рішенням Громадської ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його членства у Громадській раді, у разі висловлення йому недовіри Громадською радою.

У разі припинення повноважень голови Громадської ради до обрання нового голови його обов’язки виконує визначений рішенням Громадської ради заступник голови Громадської ради, якщо інше не передбачено її рішенням.

 1. Голова Громадської ради:
 • організовує діяльність Громадської ради;
 • організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та Президії, головує під час їх проведення;
 • підписує документи від імені Громадської ради;
 • представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;
 • може брати участь у засіданнях колегії органу.
 1. Комісії Громадської ради:

17.1. У складі Громадської ради функціонують чотири профільні комісії за напрямками роботи Міністерства: 1) з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти; 2) з питань культурної спадщини та культурних цінностей; 3) з питань свободи совісті; 4) з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття.

17.2. Персональний склад кожної комісії формується на установчому засіданні Громадської ради за результатами рейтингового голосування.

Кількісний склад комісій не може перевищувати:

 • Комісії з питань мистецтв та культурно-мистецької освіти – 11 осіб;
 • Комісії з питань міжнаціональних відносин та культурного розмаїття – 11 осіб.
 • Комісії з питань культурної спадщини та культурних цінностей – 8 осіб;
 • Комісії з питань свободи совісті – 5 осіб;

17.3. Основною формою роботи комісії є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Засідання скликаються головою комісії або за ініціативою однієї третини від загального складу її членів.

17.4. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, особисто присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

17.5. Роботу комісії організовує її голова, а протокол засідання веде секретар комісії, які обираються з числа членів відповідної комісії на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. За письмовим дорученням голови комісії його обов’язки може тимчасово виконувати її секретар.

17.6. Засідання комісії проводяться відкрито. У засіданнях комісії на запрошення голови чи заступника голови Громадської ради можуть брати участь представники профільних структурних підрозділів Міністерства. За запрошенням голови комісії у її засіданнях можуть також брати участь інші особи. Результати засідання комісії оформлюються протоколом.

 1. Президія Громадської ради:
 • узагальнює та подає на розгляд Міністерства пропозиції комісій відповідно до завдань Громадської ради;
 • забезпечує вирішення організаційних питань і координацію роботи Громадської ради у період між її засіданнями;
 • організовує публічні заходи Громадської ради для обговорення актуальних питань відповідно до її завдань.

18.1. До складу Президії за посадою входять: голова Громадської ради та його заступники, голови та секретарі комісій Громадської ради.

18.2. Основною формою роботи Президії є її засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Засідання Президії скликаються головою Громадської ради або за ініціативою однієї третини загального складу членів Президії. За письмовим дорученням голови Громадської ради його обов’язки на час хвороби, відпустки чи відрядження може тимчасово виконувати його заступник.

18.3. Засідання Президії є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Рішення Президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, особисто присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

18.4. Засідання Президії проводяться відкрито. У засіданнях Президії за запрошенням голови Громадської ради беруть участь представники Міністерства та інші особи. Результати засідання Президії оформлюються протоколом.

 1. За зверненням Громадської ради Міністр культури може покласти здійснення функцій відповідального секретаря Громадської ради на представника Мінкультури.
 1. Основною формою роботи Громадської ради є засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше ніж один раз на півроку, а також засідання президії та профільних комісій Громадської ради.

Позачергові засідання громадської ради можуть скликатися за ініціативою голови чи президії Громадської ради, керівника Мінкультури або однієї третини від загального складу членів Громадської ради.

Повідомлення про скликання засідання Громадської ради, у тому числі позачергового, доводяться до відома кожного її члена не пізніше трьох робочих днів до їх початку, а також оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури.

Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів від загального складу. Члени Громадської ради голосують лише особисто та не можуть делегувати свій голос або доручити представляти замість себе на засіданні іншій особі.

Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради може брати участь з правом дорадчого голосу Міністр культури, його заступник або інший уповноважений представник Мінкультури. За запрошенням голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи.

 1. Рішення Громадської ради приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

Рішення Громадської ради мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Міністерством.

Рішення Мінкультури, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті органу та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій Громадської ради або причини їх відхилення.

 1. На засіданні Громадської ради, яке проводиться за участю представників органу в першому кварталі кожного року, обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік та схвалюється підготовлений нею план на поточний рік.

Річний план роботи громадської ради та звіт про його виконання оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінкультури та в інший прийнятний спосіб.

 1. Установчі документи, склад Громадської ради, протоколи засідань Громадської ради, її президії та профільних комісій, прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про діяльність Громадської ради в обов’язковому порядку розміщуються на офіційному веб-сайті органу в рубриці «Громадська рада».
 1. Забезпечення секретаріату Громадської ради приміщенням, засобами зв’язку, створення належних умов для роботи Громадської ради та її робочих органів, допомогу в проведення їхніх засідань здійснює Мінкультури.
 1. Громадська рада має бланк із своїм найменуванням.