Архів: Положення – 2014

ПОГОДЖЕНО

Міністр культури України

_________________________

 

Нищук Є.М.

СХВАЛЕНО

на засіданні Громадської ради при

Міністерстві культури України

Протокол № 1 від 8 липня 2014 р.

Голова Громадської ради

______________________

 

Решетніков Ю.Є.

ПОЛОЖЕННЯ

про Громадську раду при Міністерстві культури України

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська рада при Міністерстві культури України (далі – Громадська рада) є постійно діючим колегіальним виборним консультативно-дорадчим органом, утвореним для забезпечення участі громадян в управлінні державними справами, здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства культури України, налагодження ефективної взаємодії Міністерства культури України з громадськістю, врахування громадської думки під час формування та реалізації державної політики у сферах культури, мистецтв, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, державної мовної політики, міжнаціональних відносин, релігії та захисту прав національних меншин України, у сфері кінематографії, в галузі спеціальної освіти у сфері культури і мистецтв (далі-у відповідних сферах).

1.2. У своїй діяльності Громадська рада керується Конституцією та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністра культури України щодо діяльності Громадської ради, а також цим Положенням про Громадську раду.

Положення про Громадську раду, зміни до нього схвалюються на засіданні Громадської ради та погоджуються з Міністерством культури України.

1.3. Основними завданнями Громадської ради є:

·         створення умов для реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

·         здійснення громадського контролю за діяльністю Міністерства культури України ;

·         сприяння врахуванню Міністерством культури України громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

1.4. Рішення Громадської ради та її робочих органів мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду Міністерством культури України.

1.5. Рішення Міністерства культури України, прийняте за результатами розгляду пропозицій Громадської ради та її робочих органів, не пізніше ніж у десятиденний строк після його прийняття в обов’язковому порядку доводиться до відома членів Громадської ради, відповідного робочого органу та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства та в інший прийнятний спосіб. Інформація про прийняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій або причини їх відхилення.

РОЗДІЛ 2. ПОВНОВАЖЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

2.1. Громадська рада відповідно до покладених на неї завдань:

2.1.1. готує та подає Міністерству культури України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.1.2. готує та подає Міністерству культури України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.1.3. подає Міністерству культури України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах, удосконалення роботи Міністерства культури України;

2.1.4. проводить відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у відповідних сферах;

2.1.5. здійснює громадський контроль за врахуванням Міністерством культури України пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням ним нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;

2.1.6. інформує в обов’язковому порядку Міністерство культури України та громадськість про свою діяльність шляхом розміщення в спеціально створеній рубриці «Громадська рада» на офіційному веб-сайті Міністерства культури України та оприлюднення в інший прийнятний спосіб матеріалів про установчі документи, плани роботи, керівний склад, прийняті рішення та їх виконання, протоколи засідань, щорічні звіти про роботу Громадської ради тощо;

2.1.7. збирає, узагальнює та подає Міністерству культури України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення,у відповідних сферах;

2.1.8. організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідних сфер;

2.1.9. готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.

2.2. Громадська рада має право:

2.2.1. утворювати постійні та тимчасові робочі органи (президію, секретаріат, комісії, експертні та робочі групи).

Комісії, експертні та робочі групи самостійно обирають своїх Голів, заступників Голів та секретарів.

2.2.2. залучати до роботи Громадської ради працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців (за їх згодою);

2.2.3. організовувати і проводити семінари, конференції, засідання за круглим столом та інші заходи;

2.2.4. отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Громадської ради;

2.2.5. отримувати від Міністерства культури України проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.

2.2.6. готувати та подавати Міністерству культури України пропозиції до орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю, а також щодо проведення консультацій, не передбачених таким планом;

2.2.7. готувати та подавати Міністерству культури України пропозиції щодо організації консультацій з громадськістю;

2.2.8. подавати Міністерству культури України обов’язкові для розгляду пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах, удосконалення роботи Міністерства культури України;

2.2.9. проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну експертизу проектів нормативно-правових актів у відповідних сферах;

2.2.10. інформувати громадськість про свою діяльність, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті Міністерства культури України та в інший прийнятний спосіб;

2.2.11. збирати, узагальнювати та подавати Міністерству культури України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення,у відповідних сферах;

2.2.12. організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідних сфер;

2.2.13. приймати рішення щодо набуття та припинення членства в Громадській раді відповідно до цього Положення;

2.2.14. ініціювати відзначення інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за їх внесок у формування та реалізацію державної політики у відповідних сферах.

2.3. Громадська рада та її робочі органи мають бланк із своїм найменуванням.

РОЗДІЛ 3. ФОРМУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

3.1. До складу Громадської ради можуть бути обрані представники громадських, релігійних, благодійних організацій, професійних спілок та їх об’єднань, творчих спілок, асоціацій, організацій роботодавців, недержавних засобів масової інформації та інших непідприємницьких товариств і установ, легалізованих відповідно до законодавства України (далі — інститути громадянського суспільства).

3.2. Кількісний склад Громадської ради визначається установчими зборами. Громадська рада на підставі наданих їй установчими зборами повноважень може вносити зміни до свого кількісного складу. Зміни щодо кількісного складу Громадської ради затверджуються Міністерством культури України.

3.3. Строк повноважень складу Громадської ради – два роки.

3.4. Персональний склад Громадської ради формується на установчих зборах з числа кандидатур, які добровільно заявили про бажання брати участь у роботі Громадської ради та внесені інститутами громадянського суспільства. Громадська рада на підставі наданих їй установчими зборами повноважень може вносити зміни до свого персонального складу. Зміни щодо персонального складу Громадської ради затверджуються Міністерством культури України.

3.5. До складу Громадської ради може бути обрано не більше, ніж по одному представнику від кожного інституту громадянського суспільства.

3.6. Членство в громадській раді є індивідуальним.

3.7. Не пізніше, ніж за 60 календарних днів до закінчення повноважень Громадської ради вона утворює ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування нового складу Громадської ради. До складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів входять представники Міністерства культури України та інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої Громадської ради.

3.8. Не пізніше ніж за 30 календарних днів до проведення установчих зборів Міністерство культури України в обов’язковому порядку оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб підготовлене ініціативною групою повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону відповідальної особи.

3.9. Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

До заяви додаються:

·         рішення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про делегування представника для участі в установчих зборах, посвідчене печаткою (у разі наявності);

·         біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства;

·         копії документів, що підтверджують легалізацію інституту громадянського суспільства;

·         інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства протягом останніх двох років до моменту проведення установчих зборів.

3.10. За 10 календарних днів до проведення установчих зборів приймання заяв для участі у них припиняється. На підставі поданих заяв ініціативна група складає список учасників установчих зборів, кандидатур до нового складу Громадської ради та у разі потреби уточнює місце проведення установчих зборів, про що Міністерство культури України повідомляє на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

3.11. Під час проведення установчих зборів з числа їх учасників обирається голова зборів, секретар, лічильна комісія, заслуховується інформація про результати діяльності Громадської ради, що діяла при Міністерстві культури України до проведення установчих зборів .

3.12. За пропозицією ініціативної групи установчі збори ухвалюють процедуру проведення установчих зборів, зокрема:

·         процедуру проведення голосування по обранню лічильної комісії, головуючого (робочої президії), секретаря (секретаріату) та інших робочих органів установчих зборів;

·         процедуру прийняття та рекомендований склад питань порядку денного;

·         порядок визначення кількісного складу Громадської ради;

·         порядок обрання членів Громадської ради, у тому числі визначення форми голосування, виготовлення та видачі учасникам зборів бюлетенів для голосування, процедуру голосування та підбиття його підсумків.

3.13. За підсумками установчих зборів їх секретар оформляє протокол, який підписує разом із головуючим та у тижневий термін від дня установчих зборів передає Міністерству культури України для затвердження складу новообраної Громадської ради.

3.14. На підставі протоколу установчих зборів Міністерство культури України затверджує склад Громадської Ради. Після затвердження нового складу діяльність Громадської Ради попереднього скликання припиняється. Установчі збори вважаються першим засіданням новообраної Громадської ради.

3.15. Протокол установчих зборів з відомостями про склад новообраної Громадської Ради Міністерство культури України протягом тижня оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті та в інший прийнятний спосіб.

РОЗДІЛ 4. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ТА ПОРЯДОК ДОСТРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ЧЛЕНСТВА У ГРОМАДСЬКІЙ РАДІ.

4.1 Члени Громадської ради мають право:

·         брати участь в обговоренні питань, що виносяться на засідання Громадської ради та її робочих органів, вносити свої пропозиції:

·         брати участь у голосуванні з правом голосу на засіданнях Громадської ради та її робочих органів, членом яких вони є;

·         інформувати Громадську раду про свою діяльність;

·         пропонувати питання до порядку денного засідання Громадської ради;

·         бути членом постійних комісій (не більше однієї одночасно), експертних груп та інших робочих органів Громадської ради;

·         ініціювати залучення фахівців відповідних галузей у якості експертів з питань, що розглядаються на засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

·         у разі незгоди з прийнятим рішенням висловлювати власну думку, що долучається до протоколу засідання Громадської ради або її робочого органу, членом якого є конкретна особа.

4.2. Члени Громадської ради зобов’язані брати особисту участь у засіданнях Громадської ради та робочих органів , членами яких вони є.

4.3 У разі неможливості бути присутнім на засіданні Громадської ради або її робочого органу, член Громадської ради або її робочого органу може письмово викласти власну думку, яка оголошується на засіданні Громадської ради або робочого органу, та долучається до протоколу засідання.

4.4 Делегування права голосу члена Громадської ради іншим особам, включно з членами Громадської ради, не допускається.

4.5 Члени Громадської ради або її робочого органу не можуть виступати від імені Громадської ради або цього органу, не отримавши на це відповідних письмових повноважень від Голови Громадської ради або голови відповідного органу.

4.6. Члени Громадської ради здійснюють свою діяльність у Громадській раді на громадських засадах.

4.7. Члени Громадської ради мають відповідні посвідчення встановленого зразка і право доступу в погодженому з Міністерством культури України порядку до приміщень, в яких розміщене Міністерство культури України.

4.8. Членство у Громадській раді припиняється достроково на підставі рішення Громадської ради у разі:

·         відсутності впродовж двох тижнів після проведення Установчих зборів волевиявлення члена Громадської ради щодо його входження до складу однієї з комісії Громадської ради;

·         систематичної відсутності члена Громадської ради на її засіданнях або на засіданнях робочого органу, членом якого він є, без поважних причин (два рази або більше);

·         повідомлення керівника інституту громадянського суспільства, якщо інше не передбачено його установчими документами, про відкликання свого представника та припинення його членства в Громадській раді;

·         скасування державної реєстрації інституту громадянського суспільства, представника якого обрано до складу Громадської ради;

·         неможливості члена Громадської ради брати участь у роботі Громадської ради за станом здоров’я (що підтверджується медичною довідкою), визнання у судовому порядку члена Громадської ради недієздатним або обмежено дієздатним;

·         подання членом Громадської ради відповідної письмової заяви за власним бажанням на ім’я голови Громадської ради.

4.9. У разі припинення членства у Громадській раді будь-кого з її членів кворум Громадської ради розраховується від кількості членів Громадської ради, які залишилися у її складі.

Розділ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

5.1. Основною формою роботи Громадської ради є її засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на рік. Позачергові засідання Громадської ради скликаються Головою Громадської ради за його ініціативою або за ініціативою однієї третини загального складу її членів.

5.2. Засідання Громадської ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання Громадської ради проводяться відкрито. У засіданнях Громадської ради беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Міністерства культури України. За запрошенням Голови Громадської ради у її засіданнях можуть брати участь інші особи. Засідання громадської ради протоколюються.

5.3. Рішення Громадської ради приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, фактично присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.4.У разі необхідності Громадська рада затверджує Регламент Громадської ради з врахуванням цього Положення про Громадську раду.

5.5.Проект Регламенту Громадської ради розробляється робочою групою, створеною Громадською радою, з урахуванням пропозицій Міністерства культури України.

5.6. Зміни до Регламенту Громадської ради вносяться на підставі рішення Громадської ради з урахуванням пропозицій Міністерства культури України.

5.7. Громадську раду очолює Голова, який обирається з числа членів Громадської ради на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Голова Громадської ради має заступників, які обираються з числа членів Громадської ради шляхом рейтингового голосування. Головою та заступником Голови Громадської ради не може бути обрано посадову або службову особу органу державної влади.

5.8. Голова Громадської ради:

·         організовує діяльність Громадської ради;

·         скликає та організовує підготовку і проведення засідань Громадської ради та її президії. На період свого відрядження або хвороби Голова Громадської ради може письмово делегувати скликання, організацію підготовки і проведення засідань Громадської ради та її президії одному із своїх заступників, попередивши про це Відповідального секретаря Громадської ради;

·         підписує документи від імені Громадської ради;

·         представляє Громадську раду у відносинах з Кабінетом Міністрів України, центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації;

·         може брати участь у засіданнях колегії Міністерства культури України.

5.9. Повноваження Голови та заступників Голови Громадської ради припиняються одночасно з припиненням повноважень Громадської ради, яка їх обрала.

5.10. Повноваження Голови та заступників Голови Громадської ради припиняються достроково за рішенням Громадської ради у разі припинення їхнього членства у Громадській раді або в інституті громадянського суспільства, від якого вони були обрані до складу Громадської ради, або у зв’язку з їхнім переходом на роботу в органи державної влади, або на підставі їхньої письмової заяви за власним бажанням, яка повинна бути розглянута на найближчому засіданні Громадської ради або її президії. Також питання про дострокове переобрання Голови та заступників Голови Громадської ради може бути винесено на розгляд Громадської ради за ініціативою третини членів Громадської ради у випадку неналежного виконання Головою та заступниками Голови Громадської ради своїх обов’язків чи систематичного порушення вимог цього Положення. У цьому разі Голова та заступники Громадської ради можуть бути переобраними, якщо за це рішення проголосувало не менше двох третин від загальної кількості обраних членів Громадської ради. До свого переобрання Голова та заступники Голови Громадської ради виконують покладені на них обов’язки.

5.11. Комісії Громадської ради:

5.11.1. Комісії Громадської ради формуються на її установчому засіданні. Рішення про кількість комісій та їх перелік ухвалюється установчими зборами. Персональний склад комісій формується відповідно до волевиявлення членів Громадської ради. Комісія вважається створеною, якщо до її складу входять не менше п’яти членів Громадської ради;

5.11.2. Основною формою роботи комісій Громадської ради є їх засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання скликаються Головою комісії за його ініціативою або за ініціативою однієї третини загального складу її членів;

5.11.3. Засідання комісії є правомочними, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання комісії проводяться відкрито. У засіданнях комісії беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Міністерства культури України. За запрошенням Голови комісії у її засіданнях можуть брати участь інші особи з правом дорадчого голосу. Засідання комісії протоколюються;

5.11.4. Рішення комісії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, фактично присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.11.5. Комісію Громадської ради очолює Голова, який обирається з числа членів відповідної комісії на її першому засіданні шляхом рейтингового голосування. Також шляхом рейтингового голосування обираються з числа членів відповідної комісії заступник Голови комісії та її секретар. Головою, заступником Голови та секретарем комісії не може бути обрано посадову або службову особу Міністерства та його структурних підрозділів;

5.11.6. Голова комісії:

·         організовує діяльність комісії;

·         скликає та організовує підготовку і проведення засідань комісії;

·         підписує документи від імені комісії;

·         представляє комісію у відносинах з центральними і місцевими органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, органами місцевого самоврядування, засобами масової інформації.

5.12. Президія Громадської ради:

5.12.1. До складу президії Громадської ради за посадою входять Голова Громадської ради, його заступники, голови, їх заступники та секретарі комісій Громадської ради;

5.12.2. Президія Громадської ради:

·         узагальнює та подає Міністерству культури України пропозиції комісій щодо проведення консультацій з громадськістю;

·         узагальнює та подає Міністерству культури України обов’язкові для розгляду пропозиції комісій щодо підготовки проектів нормативно-правових актів з питань формування та реалізації державної політики у відповідних сферах, удосконалення роботи Міністерства культури України;

·         збирає, узагальнює та подає Міністерству культури України інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення,у відповідних сферах;

·         забезпечує координацію роботи Громадської ради;

·         організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку відповідних сфер;

5.12.3. Основною формою роботи президії Громадської ради є її засідання, що проводяться у разі потреби, але не рідше, ніж один раз на квартал. Позачергові засідання скликаються Головою Громадської ради за його ініціативою або за ініціативою однієї третини загального складу її членів;

5.12.4. Засідання президії є правомочними, якщо на ньому присутні не менш як половина її членів. Засідання президії проводяться відкрито. У засіданнях президії беруть участь з правом дорадчого голосу уповноважені представники Міністерства культури України. За запрошенням Голови Громадської ради у засіданнях її президії можуть брати участь інші особи. Засідання президії протоколюються;

5.12.5. Рішення президії приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, фактично присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.

5.12.6. Головуючим на засіданнях президії є Голова Громадської ради або, за відсутності Голови і за його дорученням, один із заступників Голови Громадської ради.

5.13. Функції Відповідального секретаря Громадської ради виконує уповноважений на те працівник Міністерства культури України, який не є членом Громадської ради.

5.14. Відповідальний секретар Громадської ради:

·         здійснює керівництво діяльністю Секретаріату Громадської ради. Кількісний і персональний склад Секретаріату Громадської ради визначає президія Громадської ради;

·         відповідно до затвердженого плану роботи Громадської ради забезпечує підготовку порядку денного засідань Громадської ради та її президії;

·         забезпечує ведення протоколів засідання Громадської ради та її президії, у триденний строк подає їх на підпис Голови Громадської ради;

·         контролює підготовку питань на засідання Громадської ради та її президії відповідно до проекту порядку денного;

·         забезпечує оприлюднення рішень Громадської ради та її робочих органів на офіційному веб-сайті Міністерства культури України та направлення їх на адресу Міністерства культури України;

·         забезпечує контроль за виконанням рішень Громадської ради та її президії;

·         опрацьовує внесені в установленому порядку пропозиції з вирішення кадрових питань, зокрема, щодо припинення членства у Громадській раді;

·         за погодженням з Головою Громадської ради залучає до виконання окремих робіт і завдань членів Громадської ради та інших осіб;

·         забезпечує інформування про діяльність Громадської ради, створює умови для доступу громадськості до інформації про діяльність Громадської ради, виконання її рішень;

·         забезпечує ведення діловодства у Громадській раді;

·         забезпечує взаємодію та листування Громадської ради з органами виконавчої влади і місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями;

·         бере участь з правом дорадчого голосу у засіданнях Громадської ради та її робочих органів;

·         виконує інші функції для забезпечення здійснення Громадською радою своїх повноважень.

РОЗДІЛ 6. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФУНКЦІОНУВАННЯ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ

6.1. Міністерство культури України здійснює організаційно-технічне та інформаційне забезпечення функціонування Громадської ради, зокрема, з врахуванням пропозицій Голови та Відповідального секретаря Громадської ради забезпечує Громадську раду та її Секретаріат засобами зв’язку (телефон, електронна адреса), приміщеннями для проведення засідань Громадської ради та її робочих органів, для роботи її Секретаріату, а також надає підтримку членам Громадської ради щодо отримання інформації, необхідної для діяльності Громадської ради.

Джерело: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=244931811&cat_id=244922140 станом на 2015-11-15

Advertisements

Напишіть відгук

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s